ราชกิจจา การรับสมัคร-ขึ้นทะเบียน 'ผู้ประกันตน' ม.39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราชกิจจา การรับสมัคร-ขึ้นทะเบียน 'ผู้ประกันตน' ม.39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานประกันสังคม การรับสมัครและขึ้นทะเบียน 'ผู้ประกันตน' มาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

 

 

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มช่องทางการดำเนินการสมัครและการแสดงความจำนงเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ออกตามความในมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และข้อ 5 (3) แห่งระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2566 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ข้อ 2 การรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนสามารถแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

 

(1) แสดงความจำนงผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th โดยการกรอกข้อมูลของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

 

(2) แสดงความจำนงผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดบริการของหน่วยบริการที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนด้วยการกรอกข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลอื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

 

ข้อ 3 หากภายหลังสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบพบว่าการแสดงความจำนงเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว กระทำโดยมิใช่ผู้มีอำนาจ หรือผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือกรณีที่สำนักงานประกันสังคมตรวจพบข้อเท็จจริงภายหลังแล้วพบว่าบุคคลที่ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานประกันสังคมสามารถยกเลิกการอนุมัติให้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)