ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 'กรมศิลปากร' ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 'กรมศิลปากร' ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน

'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่ประกาศ 'กรมศิลปากร' ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ตึกสุริยานุวัตร - หอพระนารายณ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศ 'กรมศิลปากร' เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณ สถานตึกสุริยานุวัตร และประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานหอพระนารายณ์

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานตึกสุริยานุวัตร (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่โบราณสถาน 3 งาน 83 ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)

 

 

ทั้งนี้ยังมีประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ระบุว่า ตามที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานหอพระนารายณ์ อำเภอเมือง ตำบลประตูไชยเหนือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังปรากฏตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ลงวันที่ 11 กันยายน 2479 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 1530 วันที่ 27 กันยายน 2479 แต่มิได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรจึงประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน หอพระนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีพื้นที่โบราณสถาน 2 งาน 36.25 ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

พนมบุตร จันทรโชติ

อธิบดีกรมศิลปากร

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)