ราชกิจจาฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ราชกิจจาฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 ราย

วันที่ 28 เมษายน 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 ราย

 

 

ตามที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 14 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านละหนึ่งคน และผู้แทนภาคประชาชน จำนวนหนึ่งคน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ข้อ 6 จึงแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

  1. พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์
  2. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
  3. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาองค์กร
  4. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล กรรณิกา ผู้แทนภาคประชาชน

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ


อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)