เช็กอัปเดต ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

เช็กอัปเดต ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

ตรวจสอบเช็ก ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน อัปเดตจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th

เกาะติดการตรวจสอบ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับกรณีประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อัปเดตจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเขาร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่าน พบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางประเด็น
 

การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวนมากถึง 22 ล้านคน และมีผู้ได้รับสิทธิ 14.59 ล้านคนนั้น มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 แล้วประมาณ 5 แสนราย
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ในวันถัดไป เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดืการแห่งรัฐ 66 คลิกที่นี่

และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน จะให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ วันที่ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566

และธนาคารกรุงไทยฯ จะให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ สำหรับการยืนยันตัวตนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร โดยผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

 

 

กระบวนการขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

แจ้งประชาชน ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 พฤษภาคม 2566 สามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิก หรือ welfare.mof.go.th คลิก ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ผลการตรวจสอบ”
- ผู้ลงทะเบียนกรอก วันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน และรหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกปุ่ม “ยืนยันตัวตน”

เช็กอัปเดต ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน
- ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หากผู้ลงทะเบียนที่ต้องการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และคลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์”
- ระบบขึ้นข้อความ โปรดยืนยันการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียน คลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” อีกครั้ง
- เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” เรียบร้อยแล้ว ระบบขึ้นข้อความ “สำเร็จ”   ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ตกลง”
- ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยคลิกปุ่ม “พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์” ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

 


ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติกรณียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

เช็กอัปเดต ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอตรวจสอบและหรือขอแก้ไขข้อมูลขอให้ดำเนินการติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

อ้างอิงข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง และ รัฐบาล