"ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" เช็กวิธียื่นอุทธรณ์ ทำตามนี้ได้เลย

"ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" เช็กวิธียื่นอุทธรณ์ ทำตามนี้ได้เลย

"ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" บัตรคนจน เช็กที่นี่ "วิธียื่นอุทธรณ์" หากท่านไม่ผ่านเกณฑ์ ทำตามนี้ได้เลย

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน (รอบใหม่) หลังประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถ "ยืนยันตัวตน" ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

"ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" เช็กวิธียื่นอุทธรณ์ ทำตามนี้ได้เลย

 

 

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" (รอบใหม่) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถ "ยื่นอุทธรณ์" ได้ 2 วิธี คือ

 

ยื่นอุทธรณ์

 

 

  • ยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ออมสิน , ธ.กรุงไทย , ธ.ก.ส. , สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด , ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ , สำนักงานเขต กทม. ทุกเขต , ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมแจ้งความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

 

(ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนเดียวกับที่ลงทะเบียน)

 

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

"ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" เช็กวิธียื่นอุทธรณ์ ทำตามนี้ได้เลย

 

 

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ "ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66"

 

1. กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

  • ไม่ต้องใช้เอกสาร

 

2. กรณียื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน มีดังนี้

 

"กรณีดำเนินการด้วยตนเอง"

  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

 

"กรณีมอบอำนาจ" (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้) โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

 

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

 

"ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" เช็กวิธียื่นอุทธรณ์ ทำตามนี้ได้เลย