ราชกิจจาฯ ออกประกาศ กกต. วางหลักเกณฑ์ประชุมพรรคการเมืองสรรหาผู้สมัคร ส.ส.

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ กกต. วางหลักเกณฑ์ประชุมพรรคการเมืองสรรหาผู้สมัคร ส.ส.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง วางหลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็น การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

4 ก.พ.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็น การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตร า ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดใด ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น

 กรณีมีสาขาพรรคการเมืองมากกว่าหนึ่งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งตัวแทน ในจังหวัดใด ให้กำหนดว่าจะให้สาขาพรรคการเมืองสาขาใดหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดใด ในจังหวัดนั้นเป็นสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพื่อดำเนินการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และให้แจ้งนายทะเบียน พรรคการเมืองโดยพลัน ข้อ ๔ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมือง จัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อส่งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด โดยต้อง คำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง กรณีที่พรรคการเมืองใดมีสาขาพรรคการเมืองมากกว่าหนึ่งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด มากกว่าหนึ่งตัวแทนในจังหวัดใด ให้ก าหนดว่าจะให้สาขาพรรคการเมืองสาขาใดหรือตัวแทน พรรคการเมืองประจำจังหวัดใดในจังหวัดนั้น เป็นสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ ให้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยพลัน หน้า ๙  เล่ม ๑๔๐ ตอนที่ ๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข้อ ๕ เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวั

ข้อ ๕ เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ได้รับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ในจังหวัดของตน และหรือแบบบัญชีรายชื่อ แล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน พรรคการเมืองประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้น โดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นมาประชุมไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยคน หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้น มาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ข้อ ๖ การจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองตามข้อ ๕ ให้ด าเนินการ ดังนี้ (๑) ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี เชิญสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นเข้าร่วมประชุม โดยอาจเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (๒) ก่อนเข้าประชุมให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้เข้าร่วม ประชุม เพื่อยืนยันตัวตนของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ตามแบบ ส.ค. ๑ (๓) ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด มีรายชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ ให้รองหัวหน้าสาขา พรรคการเมืองหรือกรรมการต าแหน่งอื่น ๆ ตามล าดับ หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอื่น แล้วแต่กรณี ที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือหากไม่มีผู้ท าหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกพรรคการเมือง คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กรณีมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดหลายคน ให้ประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมือง ประจำจังหวัดคนหนึ่งเป็นประธาน (๔) การประชุมสมาชิกพรรคการเมืองให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมือง อย่างกว้างขวาง และให้สมาชิกพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและหรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามแบบ ส.ค. ๒ และหรือแบบ ส.ค. ๓ แล้วแต่กรณี ข้อ ๗ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ า จังหวัดจัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ (๑) แบบลงทะเบียนของสมาชิกพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชุม (แบบ ส.ค. ๑) (๒) แบบแสดงความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชุม (แบบ ส.ค. ๒ และหรือแบบ ส.ค. ๓) แล้วแต่กรณี

(๓) รายชื่อผู้สมัครทุกคนในแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ๆ และหรือบัญชีรายชื่อทั้งที่ได้รับ ความเห็นชอบและไม่เห็นชอบ เอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมลงนามทุกฉบับ ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีใดมิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในประกาศนี้ได้

http://ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็น การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A009N0000000000900 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A009N0000000001200