โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.พลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 11 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.พลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 11 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ตรวจราชการกระทรวง" จำนวน 11 ราย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ตรวจราชการกระทรวง"

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) จำนวน 11 ราย ดังนี้

 

1. นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

2. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

3. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

4. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

5. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 

6. นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

7. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

8. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

9. นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

10. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

11. นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)