แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 278/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 จึงแต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)