โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประพันธุ์ คูณมี" เป็นสมาชิกวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประพันธุ์ คูณมี" เป็นสมาชิกวุฒิสภา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง "ประพันธุ์ คูณมี" เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า 

 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประพันธุ์ คูณมี เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา


อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)