มีผลวันนี้! ราชกิจจาฯ ออก ประกาศ สธ. คุม "ช่อดอกกัญชา" ขาย ต้องขออนุญาต

มีผลวันนี้! ราชกิจจาฯ ออก ประกาศ สธ. คุม "ช่อดอกกัญชา" ขาย ต้องขออนุญาต

ราชกิจจานุเบกษา ออก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข คุม "ช่อดอกกัญชา" จำหน่าย ต้องขออนุญาต - ข้อห้ามอีกอื้อ มีผลวันนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2565

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงจากประกาศฉบับเดิม เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 ที่ระบุให้กัญชา กัญชงทั้งต้น เป็นสมุนไพรควบคุม โดยประกาศล่าสุด ปรับเหลือเพียง "ช่อดอกกัญชา" ที่เป็นสมุนไพรควบคุม ขออนุญาตจำหน่าย และห้ามขายผ่านตู้-โฆษณาทุกช่องทาง


 

ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 46 และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • ผู้รับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา การนำไปใช้ และจำนวนที่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการ และให้รายงานข้อมูลนั้นต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด
  • ผู้รับใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตเป็นรายครั้ง ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด
  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร
  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับ นักเรียน นิสิตหรือ นักศึกษา
     
  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการ เว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางเพื่อการค้า
  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ในสถานที่  วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ,หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ,สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.2565 เป็นต้นไป

มีผลวันนี้! ราชกิจจาฯ ออก ประกาศ สธ. คุม "ช่อดอกกัญชา" ขาย ต้องขออนุญาต

มีผลวันนี้! ราชกิจจาฯ ออก ประกาศ สธ. คุม "ช่อดอกกัญชา" ขาย ต้องขออนุญาต