โปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง (วัดมงคลชัยพัฒนา)

โปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง (วัดมงคลชัยพัฒนา)

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยก วัดมงคลชัยพัฒนา เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์เป็น พระอารามหลวง

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 159 ของพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกอบตามข้อ 3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พ.ศ. 2518

 

 

ทรงพระราชดำริว่า วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาในการประสานการพัฒนา พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" พระราชทานแก่เกษตรกร เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนให้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อจาก วัดมงคล เป็น วัดมงคลชัยพัฒนา

 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยก วัดมงคลชัยพัฒนา เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)