โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ" จำนวน 13 ราย

โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ" จำนวน 13 ราย

โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ" จำนวน 13 ราย กรณีเสียชีวิต - พิการทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 13 ราย กรณีเสียชีวิต และพิการทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 9 ราย ดังนี้

 

กองบัญชาการกองทัพไทย

 

1. ร้อยตรี จำเนียร พอขุนทด เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

กองทัพบก

 

2. พันโท ปานพงษ์ บรรจงเปลี่ยน เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564

3. ร้อยเอก กิตติคุณ เจริญ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

4. ร้อยเอก สมชาย แถมมี เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

5. จ่าสิบเอก วัชรา ม่วงมี เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564

6. สิบเอก จารุพงษ์ ดีสวัสดิ์ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563

7. จ่าสิบเอก สุชน อ่อนทอง เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

8. สิบโท ชนากร เปี่ยมเจริญ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564

 

กองทัพเรือ

 

9. เรือโท บันเทิง จันทร์ประจำ เป็น นาวาเอก ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ \"พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ\" จำนวน 13 ราย

 

 

ทั้งนี้ยังมีประกาศอีกฉบับ เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4 ราย ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่พิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

กองทัพบก

 

1. พันโท ธนภูมิ สุวรรณรังษี เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563

2. จ่าสิบเอก ภิญโญ วงษ์แก้ว เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564

3. สิบตรี เจะรุสลัน เต๊ะ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561

4. อาสาสมัครทหารพรานพาก น้อยนอนเมือง เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2549

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ \"พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ\" จำนวน 13 ราย