พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์" จำนวน 2 ราย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์" จำนวน 2 ราย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์" จำนวน 2 ราย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 ราย

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ซึ่งนายนรภัทร สิงห์นรภัทร หรือ ถิรเมธ รัตนกุลวัฒนา หรือ มานพ รัตนกุลวัฒนา อดีตข้าราชการตำรวจ ดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทาน เนื่องจากเป็นผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โดยคำสั่งอันถึงที่สุดแล้ว

 

อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และ นายนรภัทร สิงห์นรภัทร หรือ ถิรเมธ รัตนกุลวัฒนา หรือ มานพ รัตนกุลวัฒนา เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ \"เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์\" จำนวน 2 ราย

 

 

ทั้งนี้ยังมีอีกประกาศ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 และเหรียญจักรพรรดิมาลา

 

ซึ่ง นายประกอบ วิโรจนกูฏ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชทาน เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 3655/2564 เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และ นายประกอบ วิโรจนกูฏ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ \"เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์\" จำนวน 2 ราย