โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย ประกาศลง "ราชกิจจานุเบกษา" วันนี้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 นาย ดังนี้

 

1. ร้อยตรีหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น ร้อยโทหญิง

2. ร้อยตรีหญิง กนกวรรณ ใจสูงเนิน เป็น ร้อยโทหญิง

3. จ่าสิบเอกหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยตรีหญิง

4. จ่าสิบเอกหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย

 

ทั้งนี้ยังมีประกาศอีกฉบับ เรื่อง พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ดังนี้

 

1. จ่าสิบเอกหญิง ศิยามล เฉิดเจิม เป็น ร้อยตรีหญิง

2. จ่าสิบเอกหญิง เนตรนภา อ่อนน้อม เป็น ร้อยตรีหญิง

3. จ่าสิบตรีหญิง ธัญวลัย โอชารส เป็น ร้อยตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย