โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "ตุลาการศาลทหารสูงสุด" 80 ราย แต่งตั้งแทน 63 ราย

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "ตุลาการศาลทหารสูงสุด" 80 ราย แต่งตั้งแทน 63 ราย

โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด จํานวน 80 ราย พร้อมโปรดเกล้าโปรดฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุดแทน จำนวน 63 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จํานวน 80 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นั้น

เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุ เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และปรับย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหาร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตํารงตําแหน่งแทน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน และแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด จํานวน ๘๐ ราย ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

1. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย 

2. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ 

3. พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน 

4. พลเอก วรวิช มลาสานต์ 

5. พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์ 

6. พลโท หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร 

7. พลโท สมชาย ชัยวณิชยา 

8. พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี 

9. พลโท ชยางกูร ธีรจันทรางกูร 

10. พลโท ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา 
 

11. พลโท วิสุทธิ์ เดชสกุล 
12. พลโท ธนภัทร ณิยกูล 
13. พลโท นุชิต ศรีบุญส่ง 
14. พลโท อดินันท์ ไชยฤกษ์ 
15. พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี 
16. ดร.พลโท วีระยุทธ งามอุโฆษ 
17. พลตรี ธนาพร สุธรรมพันธุ์ 
18. พลตรี สมหมาย นิภารัตน์ 
19. พลตรี อัมรินทร์ บุณยะวิโรจ

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน \"ตุลาการศาลทหารสูงสุด\" 80 ราย แต่งตั้งแทน 63 ราย

ขณะเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุดแทน จำนวน 65 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่