โปรดเกล้าฯ "ผู้พิพากษาประจำศาล" และ "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น"

โปรดเกล้าฯ "ผู้พิพากษาประจำศาล" และ "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" จำนวน 88 ราย และ "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้พิพากษาประจำศาล" จำนวน 41 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ"  จำนวน 3 ฉบับ โดยฉบับแรก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 88 ราย ดังนี้

1. นางสาวพัชรา มานิตอัศวกุล ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ

2. น ายศตพัฒน์ แขกเพ็ง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์

3. นายธนพงษ์ กาญจนฉันท์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงต าแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

4. นางสาวดวงตา พลพุทธรักษ์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย

5. นายกฤษดา จันทร์มาจรัส ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

6. น ายนฤบดี ศรีงิ้วราย ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม

7. นางสาวปทิตตา ทิพย์บำรุง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร

9. นางสาวภรณี เกราะแก้ว ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

10. นายสรรพสิทธิ์ มีสำราญ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์

11. นางสาวสุกฤตา อัตนวานิช ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร

12. นางสาวคณึงนิจ บัวไสว ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ

13. นายนววิชญ์ สุริยาอรุณโรจน์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร

โปรดเกล้าฯ \"ผู้พิพากษาประจำศาล\" และ \"ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น\"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 88  ราย
 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้พิพากษาประจำศาล" จำนวน 41  ราย ดังนี้

1. นางสาวกานต์สินี เจริญดิษยารัตน์

2. นายธีระพล พิมลกิจรักษ์

3. นางสาวพิภัทรา โกสุมสวัสดิ์

4. นายวาริท จิระภาค

5. นายจักรกริช ตันอารีย์

6. นางสาวนาฎจุฑา นิลเล็ก

7. นางสาวอรุโณทัย ซื่อสุวรรณ

8. นายกนต์ธร กาญจนาศรีโรจน์

9. นายบรรยวัสถ์ ธนารุ่งไพลิน

10. นางสาวภรภัทร นิศามณี

11. นายกนกศิลป์ เข็มจินดา

12. นายอภิสิทธิ์ สุขพันธุ์ถาวร

13. นางสาวชนิกานต์ วรคำแหง

14. นางสาวกอบกุล วานิชวิริยกิจ

15. นางสาวอนัญญา สุนทรธรรม

16. นางสาววธูสิริ หาญศิริกุล

17. นางสาวนวรรถพร สัตยารักษ์

18. นางสาวพิมลพรรณ ถิรางกูร

19. นางสาวชนินาถ สุขเจริญไกรศรี

20. นางสาวพรรษมน หอรุ่งเรือง

21. นางสาวปวีณ์ณัฐ วิริยะชัยวงศ์

22. นางสาวพิศสุดา นิลภา

23. นายณัฐกร แต้มแก้ว

24. นายเดชชยันต์ จึงนิจนิรันดร์

25. นางสาวเอกอรกร สิทธิคุณ

26. นางสาวกานต์ธิดา ตระกูลศิลป์

โปรดเกล้าฯ \"ผู้พิพากษาประจำศาล\" และ \"ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น\"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการจำนวน 41 ราย
 

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง "ข้าราชการตุลาการ" มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "ข้าราชการตุลาการ" ให้ดำรงตำแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายอำนาจ โชติชะวารานนท์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

2. นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

3. นายนคร ธีรฉัตรวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี

4. นายสมภพ ประทุม ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ดำ รงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแขวงสุรินทร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 4 ราย