เศรษฐกิจ

จีนลดระบายน้ำจิ่งหง ยังกระทบ 8 จ.ริมโขง

กอนช.ออกประกาศฉบับที่ 6 เตือน 8 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโขง หลังเขื่อนจิ่งหงของจีนแจ้งปรับลดการระบายจากเดิม 900 – 1,300 ลบ.ม./วิ เหลือ 700 ลบ.ม./วินาที ช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 20 ส.ค.นี้ พร้อมประเมินระดับน้ำ 6 วันล่วงหน้า

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศฉบับที่ 6/2564 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  เรื่อง  แจ้งเตือนสถานการณ์แม่น้ำโขง ตามที่ได้การประสานจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายพลังงาน ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564

 

 ทั้งนี้ กอนช.ได้คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนื่องจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง จากเดิม 900 – 1,300 ลูกบาศก์บาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 700 ลูกบาศก์บาศก์เมตรต่อวินาที พบว่า ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ลดลง 0.50 เมตร แต่เมื่อพิจารณาปริมาณฝนคาดการณ์ในพื้นที่แล้ว ยังคงมีฝนตกกระจายตัวในช่วง 3 – 5 วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง ในช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2564

162747100629

                             ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์น้ำใน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง พบว่า ระดับน้ำยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.50 เมตร ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564
ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.55 เมตร  2.จังหวัดเลย ระดับน้ำคงที่ ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.02 เมตร 3. จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำลดลง 0.70 เมตร ช่วงวันที่ 2930 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 5.27 เมตร

3.จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำลดลง 0.40 เมตร ช่วงวันที่ ๓1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.58 เมตร 5. จังหวัดนครพนม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.10 เมตร ช่วงวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.3 เมตร 6. จังหวัดมุกดาหาร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.85 เมตร ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.10 เมตร 7. จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.40 เมตร ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.55 เมตร และ 8. จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำลดลง 0.20 เมตร ช่วงวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.94 เมตร

                  

 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานในพื้นที่  กอนช. ได้มีหนังสือแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดริมโขง ในฐานะประธานคณะอนุกรรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้วย.