การเงิน

RATCHซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าที่อินโดฯขนาดกว่า2 พันเมกฯ-เพิ่มทุน769.23ล้านหุ้น

RATCH เผย บริษัทย่อย ซื้อหุ้น 45%โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ขนาด 2.04 พันเมกะวัตต์ ที่อินโดนีเซีย -ถือหุ้น 65%ในธุรกิจเดินครื่องบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกล่าว ด้านบอร์ดไฟเขียว เพิ่มทุน 769.23 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าประมาณ3 หมื่นล้าน

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 2,045 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Paiton Power Generation Complex ซึ่งมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศและมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือ  PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) คงเหลืออีก 21 ปี

ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ RHIS เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 45.515%.ในกิจการโรงไฟฟ้า และ 65%ในธุรกิจเดินครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องก้บแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัท ในการขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่อไปในอนาคต คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมี.ค.2565

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)บริษัท มีมติเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก14,500 ล้านบาท เป็น 22,192.30 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 769.23 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 10 บาท  มูลค่าเสนอขายหุ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ30,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ทั้งนี้ในอัตราหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ และหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบริษัทจะนำไปเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัด สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัททั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การชำระหนี้ของบริษัท และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท