'กรมควบคุมโรค' เผยหนุน 'วัคซีนโควิด-19' ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผน ศบค. กำหนด

'กรมควบคุมโรค' เผยหนุน 'วัคซีนโควิด-19' ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผน ศบค. กำหนด

'กรมควบคุมโรค เผยการสนับสนุน'วัคซีนโควิด-19' เน้นกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนฯ โดยการจัดสรรทุกกลุ่มผ่านความเห็นชอบจาก ศบค.

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี'กรมควบคุมโรค' กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรร 'วัคซีนโควิด-19' ในระยะแรก (เดือน ก.พ.- พ.ค. 64) มีเป้าหมาย 'ฉีดวัคซีน' ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เริ่ม'ฉีดวัคซีน'ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ต่อมา มิ.ย. 64 ได้จัดสรรวัคซีนให้พื้นที่ ซึ่งผ่านการเห็นชอบของ ศบค. ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 7 มิ.ย. 64 เป็นวาระการ 'ฉีดวัคซีน'แห่งชาติ ที่เริ่มฉีดให้กับประชาชนในประเทศตามความสมัครใจ เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่


นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อทุกจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล กำหนดช่องทางลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีน ประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทาง การรับบริการ 'วัคซีนโควิด-19' ให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งจัดระบบการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

กรณีการขอรับวัคซีนของ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หากอยู่ในพื้นที่กทม. ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัย กรุงเทพฯ) และหากอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (สาธารณสุขจังหวัด) โดยองค์กรจะต้องจัดหาสถานพยาบาลเพื่อรองรับ การฉีดวัคซีน กรณีไม่มีสถานพยาบาลรองรับให้นัดหมายขอเข้ารับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้

หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัดให้แจ้งหนังสือมายังกรมควบคุมโรค สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติ ติดต่อผ่านกระทรวง การต่างประเทศหรือแจ้งหนังสือมายังกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนให้บุคลากรในสังกัด ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร สาเหตุในการขอรับวัคซีน จำนวนพนักงานที่จะฉีดวัคซีน โรงพยาบาลที่จะให้บริการ เพื่อประสานไปยังผู้รับผิดชอบต่อไป


ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 'กรมควบคุมโรค' ได้จัดสรรวัคซีนจำนวน 5.5 แสนโดส ให้กับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แล้วตามมติ ศบค. หากได้รับวัคซีนเพิ่มจะทยอยส่งให้อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะบริหารจัดการ'ฉีดวัคซีน'ให้กับผู้ประกันตนโดยตรง และกำหนดสถานที่ให้บริการ'ฉีดวัคซีน' ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งต้องบันทึกข้อมูลการให้บริการในฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กรณีมีการฉีดนอกสถานพยาบาลต้องมีระบบรองรับการเก็บวัคซีนในลูกโซ่ความเย็นและการดูแลหลังฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 'กรมควบคุมโรค' โทร.1422