‘AAV’ ดึงทุนใหม่ปล่อยกู้ 3,150 ล้านบาท นำ ‘ไทยแอร์เอเชีย’ เข้าตลาดฯแทน

‘AAV’ ดึงทุนใหม่ปล่อยกู้ 3,150 ล้านบาท นำ ‘ไทยแอร์เอเชีย’ เข้าตลาดฯแทน
28 เมษายน 2564
220

บอร์ด “AAV” อนุมัติแผนปรับโครงสร้างกิจการ ดึงทุนใหม่ปล่อยกู้บริษัท 3,150 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย แลกแปลงสภาพ ดัน “ไทยแอร์เอเชีย” เข้าตลาดหลักทรัพย์แทน ขาย IPO 135.20 ล้านหุ้น

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการและทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด) และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้นักลงทุนใหม่จะให้สินเชื่อแก่ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลัก (Operating Company) ของบริษัทฯ จำนวนสูงสุดไม่เกิน 3,150 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย โดยเป็นการให้สินเชื่อในรูปของสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่มีส่วนลดแล้วแต่กรณี คาดว่ามีระยะเวลาประมาณ 3 ปีนับจากวันได้รับเงิน

ส่วนระยะเวลาแปลงสภาพ คาดว่าจะเป็นภายหลังจากที่ไทยแอร์เอเชียได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับอนุมัติในหลักการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

โดยนักลงทุนใหม่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบกิจการของไทยแอร์เอเชีย (Due Diligence) คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งมูลค่าเงินต้นประมาณ 3,150 ล้านบาท นักลงทุนรายใหม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของไทยแอร์เอเชียได้ที่ราคา 20.3925 บาทต่อหุ้น

ขณะเดียวกันจะนำไทยแอร์เอเชียเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทน AAV (เอเชีย เอวิเอชั่น) ที่จะเลิกกิจการและชำระบัญชี ทั้งนี้เจ้าหนี้รายใหญ่ของไทยแอร์เอเชีย กล่าวคือ บริษัท แอร์เอเชีย อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในไทยแอร์เอเชียจำนวนประมาณ 19,600,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น) หรือเท่ากับจำนวน 392,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเท่ากับ 0.5 บาทต่อหุ้น)หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของทุนชำระแล้วในปัจจุบันของไทยแอร์เอเชีย จะต้องแปลงหนี้สินทั้งหมดซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ที่จะใช้ชำระหนี้ จำนวนไม่เกิน 3,900 ล้านบาท เป็นทุน และสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของไทยแอร์เอเชียได้ที่ราคา 20.3925 บาทต่อหุ้น

สำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ของไทยแอร์เอเชียต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 135,202,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทยแอร์เอเชีย (หลังเพิ่มทุน) ที่ราคาหุ้นออกใหม่ 20.3925 บาทต่อหุ้น

รายงานข่าวจาก AAV ระบุด้วยว่า สำหรับความเป็นมาของการอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินต่างๆ รวมทั้งบริษัทฯ โดยตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการวางแผนเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาการทำงานของพนักงาน หรือการปรับโครงสร้างจำนวนพนักงานให้เหมาะสม รวมถึงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวก็ยังไม่สามารถทำให้บริษัทฯหลุดพ้นจากผลกระทบของโควิด-19 เนื่องจากรายได้จากค่าโดยสารนั้นลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปี 2563

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายกลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 ในทางตรงกันข้าม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน กลับมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและหนักกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา ประกอบกับการที่บริษัทฯยังไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบัน การเงิน รวมทั้งบริษัทฯเองก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) จากภาครัฐแต่อย่างใด

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ดำเนินการติดต่อนักลงทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ดีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนทางการเงินนั้น บริษัทฯต้องดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อทำให้กิจการมีความน่าสนใจต่อการลงทุนของนักลงทุน

 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง