Digital Transformation ต้องเริ่มจาก ‘ข้อมูล’ ไม่ใช่เทคโนโลยี

Digital Transformation ต้องเริ่มจาก ‘ข้อมูล’ ไม่ใช่เทคโนโลยี

การทำ Digital Transformation ไม่ใช่เริ่มจากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ หรือการหาเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยในการทำงาน แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องข้อมูล และข้อมูลนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้อย่างไร?

ผมเขียนเรื่องทักษะการใช้ข้อมูลและเรื่องวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในองค์กรมาหลายตอน วันนี้อยากจะเขียนให้เห็นความสำคัญของข้อมูลอีกเรื่องหนึ่ง คือการทำ Digital Transformation เนื่องจากหลายๆ คนอาจสับสนกับคำว่า “Digital Transformation” คืออะไร เพราะคำนี้อาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าคือ เทคโนโลยี และสับสนกับการลงทุนเชิงเทคโนโลยีไอที

ในความเป็นจริงเทคโนโลยีดิจิทัลอาจไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ ดังนั้นหากเราโพกัสในเรื่องเทคโนโลยี พยายามทำ “Technology Digital Transformation” โดยการทำแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นอาจไม่ใช่เส้นทางแห่งความสำเร็จของ Digital Transformation

ทั้งนี้สิ่งที่ควรทำคือ ควรต้องเน้นที่ “Data Digital Transformation” คือ การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล เพราะการใช้เทคโนโลยีตามลำพังไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้มากนัก แต่สิ่งที่จะสร้างคุณค่าขึ้นมาได้ คือ การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลต่างๆ ดังเช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลตลาด หรือข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคโดยแรงผลักดันที่ทำให้องค์กรในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1.ความจำเป็นที่ต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน โลกดิจิทัลทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป องค์กรที่สามารถจะแข่งขันต่อไปได้ จำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภค การมีข้อมูลจำนวนมากทำให้องค์กรสามารถจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ เพิ่มจำนวนลูกค้าได้มากขึ้น และลดจำนวนลูกค้าที่ย้ายออกไปได้

2.ความจำเป็นที่ต้องให้บริการลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง (Personalization) ได้ดีขึ้น การตลาดสมัยใหม่จำเป็นต้องหาสินค้าและบริการให้ตรงใจกับลูกค้าแต่ละราย การเก็บข้อมูลจำนวนมากจะทำให้สามารถที่จะเข้าใจประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ได้ดีขึ้น 

3.ความจำเป็นที่ต้องทำให้การทำงานภายในต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีข้อมูลจำนวนมากทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น และทำให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยใช้ข้อมูลได้ (Data Driven Organization)

4.ความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและธรรมาภิบาลต่างๆ เนื่องจากการใช้ข้อมูลจำนวนมากจะทำให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เจาะลึกในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5.ความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรโดยการใช้ข้อมูล เป็นเส้นทางที่หลายองค์กรประสบความสำเร็จมาแล้ว เพราะการทำ Digital Transformation โดยนำด้วยเทคโนโลยีที่หลายองค์กรได้ทดลองแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้ดังที่คาดหวัง สุดท้ายต้องใช้การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ที่จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ 

การทำ Digital Transformation จึงไม่ใช่เริ่มที่การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ หรือเพียงแค่การหาเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยในการทำงาน โดยไม่ใส่ใจในเรื่องของข้อมูล 

แต่สิ่งที่ควรทำไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีตามลำพัง แต่เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องข้อมูล จะเก็บข้อมูลอย่างไร จะประมวลผลข้อมูลอย่างไร เพื่อให้สามารถเข้าใจ วิเคราะห์เจาะลึก และมีข้อมูลในการจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้ ซึ่งอาจรวมไปถึงการนำ AI และ Machine Learning มาใช้เพื่อตอบโจทย์เรื่องอุตสาหกรรม 4.0

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากองค์กรใดไม่มีข้อมูลก็ยากที่จะทำ Digital Transformation ให้สำเร็จได้ โดยข้อมูลเปรียบเสมือนน้ำมันในยุคใหม่ และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน