ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีเฉพาะ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีเฉพาะ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กระทรวงแรงงาน อนุญาตให้คนต่างด้าว “กัมพูชา-ลาว-เมียนมา” ทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

ประกาศดังกล่าว มีใจความว่า อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า นายจ้างจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องตรวจโรคโควิด-19 และโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงก่อนรับอนุญาตทำงาน

ทั้งนี้ การบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว