'สอบท้องถิ่น 2564' เปิดรับสมัครวันนี้ รีบเช็ครายละเอียด

'สอบท้องถิ่น 2564' เปิดรับสมัครวันนี้ รีบเช็ครายละเอียด
9 มีนาคม 2564
131,845

เช็ครายละเอียด "สอบท้องถิ่น 2564" วันเปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 - 31 มี.ค. 2564

สำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือแจ้ง ประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 ก.พ. 2564 โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 9 - 31 มี.ค. 2564

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตําแหน่งต่างๆ

อาศัยอํานาจตามความในประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกอบมติคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เช็ครายละเอียดดูได้ในเว็บไซด์ http://www.dlaapplicant2564.com  หรือ http://www.dla.go.th 

161313876422

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

161313834123

161313835133

161313836049

161313836843

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง