'อนุพงษ์' สั่งผู้ว่าฯ ต้องไม่มีบ่อนการพนัน ยึดมาตรการป้องกัน 'โควิด'

'อนุพงษ์' สั่งผู้ว่าฯ ต้องไม่มีบ่อนการพนัน ยึดมาตรการป้องกัน 'โควิด'
14 มกราคม 2564
117

มท.1 เรียกประชุมผู้ว่าฯ-นายอำเภอทั่วประเทศ ย้ำมาตรการป้องกัน "โควิด" ลั่นต้องไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่ืสั่งตรวจชายแดนเข้ม 24 ชม. สกัดแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางประจำภูมิภาค นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พล..อนุพงษ์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีจำนวนผู้ติดเชื้อฯในประเทศเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้บูรณาการและประสานการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายของ ศบค. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

พล..อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอเน้นย้ำการดำเนินมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ประกอบด้วย มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติและวางมาตรการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้น ทั้งหน่วยทหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดน ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศให้มีความเข้มงวด ตั้งเครื่องกีดขวาง ตรวจลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง

"หากพบการลักลอบเข้าประเทศให้ดำเนินการตามกฎหมาย และในพื้นที่ตอนใน ให้บูรณาการและสั่งการประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดคัดกรองโรคบุคคลและการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ขอให้คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ตามมาตรการสาธารณสุข และมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนช่วยกันสอดส่องบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่"รมว.มหาดไทย ระบุ

161060728311

พล..อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุข ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างความรับรู้และขอความร่วมมือประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขอนามัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี รักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่พบปะหรือไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสม่ำเสมอ ให้เป็นพื้นฐานการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อสัมผัสร่างกาย รวมทั้งกำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และอสม. ขอให้สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนในการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานด้วย ส่วนกลุ่มที่ยังลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มบุคคลที่ลักลอบเล่นการพนันหรือทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ขอกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ห้ามไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับเช่นกัน

"ด้านการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขกรณีหากพบผู้ติดเชื้อฯ ต้องดำเนินกระบวนการสอบสวนโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง และคัดแยกผู้มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคให้กักตัวตามมาตรการสาธารณสุขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะเพื่อสามารถติดตามและสอบสวนโรคได้อย่างแม่นยำและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจการดำเนินการของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง สำหรับในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุกอย่างสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง หากพบการติดเชื้อต้องเร่งดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด"พล..อนุพงษ์กล่าว

161060731210

พล..อนุพงษ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บริหารราชการท้องถิ่นตามกฎหมายต่อไป

161060737146

ด้านนายฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการตามที่ ศบค.กำหนด ซึ่ง ศบค.มท.ได้มีหนังสือสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เว้นแต่มีสถานการณ์พิเศษในพื้นที่ ให้เร่งหารือมายัง ศบค.มท.เพื่อหารือ ศบค.พิจารณา และหากมีการออกคำสั่งมาตรการในพื้นที่ให้รายงานมายังศบค.มท.ทันที เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ในข้อสั่งการเชิงนโยบายต่าง โดยเฉพาะการลักลอบเล่นการพนัน ต้องไม่อนุญาต และไม่มีบ่อนการพนันโดยเด็ดขาด รวมทั้งต้องไม่ละเลยเรื่องการลักลอบเล่นพนันถ้ามีการลักลอบเล่นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นอธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ระยองจันทบุรี ตราด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดำเนินมาตรการเชิงรุกในพื้นที่ โดยพล..อนุพงษ์ได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เจ้าหน้าที่ รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่ทุกคนที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และทุกภาคส่วนที่ทำงานอย่างหนัก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง