สภาฯรับหลักการ ร่างกฎหมายทำแท้ง

สภาฯรับหลักการ ร่างกฎหมายทำแท้ง

สภาฯ รับหลักการ ร่างกฎหมายทำแท้ง อายุครรภ์12สัปดาห์ไม่ผิดกฎหมาย ตั้งกมธ.​พิจารณาเนื้อหาแล้ว มีร่างกฎหมายของส.ส.ก้าวไกล ประกบพิจารณา

       ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณารับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และ ร่างพ .ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่ง คณะของส.ส.พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ นำเสนอสาระของร่างกฎหมายตอนหนึ่งว่า ต้องพิจารณาและทำเนื้อหาของร่างกฎหมายซึ่งปรับปรุงแล้ว ให้ทันใช้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัย

      ทั้งนี้ในสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อปรับปรุงเนื้อหาว่าด้วยการทำแท้งลูก ตามมาตรา 301 ว่าด้วยการกำหนดอายุครรภ์สำหรับความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ซึ่งเนื้อหากำหนดว่า กรณีทำแท้งอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทและมาตรา 305 ว่าด้วยเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา กณีที่จำเป็นเพราะหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงได้รับอันตราย,ทารกเสี่ยงมีความผิดปกติทางกายหรือใจ ขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง, ตั้งครรภ์เพราะการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ และ หญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์

      โดยเหตุผลสำคัญ คือเป็นการแก้ไขกฎหมายตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 4/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 วินิจฉัยให้บทบัญญัติของ 2 มาตรานั้นขัดหรือแย้งต่อมมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ เพราะเป็ฯการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินความจำเป็น และรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพโดยจัดให้มีมาตรการยุติครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวช่วงท้าย ก่อนการขอมติว่าจะใช้ร่างกฎหมายฉบับใดเป็นหลักนั้น ผู้แทนของส.ส.พรรคก้าวไกล นั้นขอให้สภาฯ พิจารณาให้ใช้ร่างกฎหมายของส.ส. เป็นหลักแทนร่างของรัฐบาล เพราะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อาทิ อายุครรภ์, คำเรียกของหญิง ที่เปลี่ยนเป็น บุคคล เพื่อรองรับกรณีที่มีการแปลงเพศ รวมถึงเงื่อนไขของการทำแท้งที่ได้รับการยกเว้นไม่ผิดกฎหมาย ทำให้ที่ประชุมต้องใช้การลงมติตัดสิน ทั้งนี้ผลการลงมติ ปรากฎว่า เสียงข้างมากให้ใช้ร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลเป็นหลัก.