'ว่างงาน' หรือ ‘กักตัว’ จากโควิด-19 รีบขึ้นทะเบียนรับเงิน ‘ประกันสังคม’ ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

'ว่างงาน' หรือ ‘กักตัว’ จากโควิด-19 รีบขึ้นทะเบียนรับเงิน ‘ประกันสังคม’ ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

เปิดขั้นตอนขอรับ "เงินทดแทน" หรือ "เงินเยียวยา" จาก "ประกันสังคม" 50% ของค่าจ้างรายวัน ในกรณี "ว่างงาน" จากการสั่งปิดสถานที่หรือ “กักตัว” เพื่อเฝ้าระวัง "โควิด-19" ระบาดรอบใหม่

การระบาดรอบใหม่ของโรค "โควิด-19" ทำให้หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือใกล้ชิดกับการระบาดต้องหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ "ไวรัสโคโรน่า" ที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลับมารุนแรงอีกครั้ง

ผลกระทบเหล่านี้จะกระทบกับผู้ประกอบการแล้วยังส่งผลไปถึง "แรงงาน" หรือ "ลูกจ้าง" โดยในครั้งนี้ ครม.มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากโรคระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เหมือนกับการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ต้องหยุดทำงานชั่วคราวคล้ายกับการระบาดครั้งแรกช่วงต้นปีที่ผ่านมา 

ในครั้งนี้ "ลูกจ้าง" ที่ต้องหยุดงานกรณีกักตัวหรือราชการสั่งปิดสถานที่เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยจะได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) รวมกันไม่เกิน 90 วัน

ทั้งน้ี คำว่า "เหตุสุดวิสัย" ที่ให้มีการจ่ายเงินทดแทนได้ หมายถึง ภัยที่เกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนถึงขนาดที่ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ การกำหนดให้กรณีมีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายอันส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

  •  วิธีขอรับเงินชดเชย จาก 'ประกันสังคม' กรณีว่างงานเพราะ 'โควิด-19' รอบใหม่ 

160976147114

ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 ในครั้งนี้ "สำนักงานประกันสังคม" กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้

1. ลูกจ้างผู้ประกันตน มีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download แบบได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง

160976166083

ตัวอย่างแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7)

2. นายจ้าง มีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงานในระบบ e-Service ดังนี้

2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส. 2-01/7 และ หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว

2.2 รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th  เสร็จสิ้นตามข้อ 2.1 นำส่ง(ทาง ปณ.ตอบรับ) ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น ตามข้อ 2.1 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 1506