ธปท.ประกาศให้ความช่วยเหลือการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ

ธปท.ประกาศให้ความช่วยเหลือการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
28 ตุลาคม 2563
486

ธปท.ประกาศให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติม ขยายเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคําขอกู้ยืมเงินออกไปอีก 6 เดือน ปรับการช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกสต. 6/2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

1.เหตุผลในการออกประกาศ

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินตามมาตรการ ที่กําหนดในพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 พ.ศ. 2563 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกสต. 2/2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการประคับประคองการประกอบธุรกิจ และเยียวยาผู้ประกอบวิสาหกิจในเบื้องต้น โดยมีระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วันที่พระราชกําหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยยังคงมีวงเงินเหลืออยู่ 

แต่จากสถานการณ์การระบาดในประเทศและในต่างประเทศทั่วโลกยังคงมีความรุนแรง และมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป โดยมิอาจคาดการณ์ได้ จนส่งผลกระทบต่อการค้า การส่งออก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิสาหกิจ ในวงกว้างและยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรขยายระยะเวลา ให้สถาบันการเงินยื่นคําขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชกําหนดข้างต้นออกไปอีก 6 เดือน พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น 

2. อํานาจตามกฎหมาย

อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา แห่งพระราชกําหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

3.ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2919 พ.ศ.2563

160389480057

อ่านเพิ่มเติม :  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/253/T_0033.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง