ยอดผู้สมัครบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ทะลัก 80 คน!

ยอดผู้สมัครบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ทะลัก 80 คน!
28 ตุลาคม 2563 | โดย ปานฉัตร สินสุข
805

เช็คชื่อคนดังจากบอร์ดกสทช.-นักวิชาการ ทหารและตำรวจตบเท้าเข้าสมัครเป็นบอร์ดกสทช.ชุดใหม่ พบชื่อฐากร อดีตเลขาฯ-สรรเสริญ แก้วกำเนิดลงสมัครด้วย

สรุปผลการรับสมัครกรรมการ กสทช.สรุปผลการรับสมัครกรรมการ กสทช. ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นั้น สรุปผลการรับสมัคร มีรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 80 คน ดังนี้

ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 7 คน

1. นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ 2. พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง 3. พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ 4. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ 5. นายพัชระ สารพิมพา 6. พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ์ 7. พลตรี อุชุกร ทรงวรัชญ์

ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 8 คน

1. พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส 2. นายณภัทร วินิจฉัยกุล 3. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต 4. พลตรี วิเศษ เจริญสุข 5. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร 6. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร 7. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด 8. พลเอก นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 11 คน

1. พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง 2. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 3. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย 4. พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร 6. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ 7. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ 8. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 9. นายพรชัย เสมแจ้ง 10. พลเอก มโน นุชเกษม 11. นายประเสริฐ อภิปุญญา

ด้านวิศวกรรม จำนวน 12 คน

1. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง 2. พันเอก อนุรัตน์ อินกัน 3. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ 4. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ 5. นายนิมิตร หงษ์ยิ้ม 6. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา 7. นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ 8. นายชัยยงค์ พัวพงศกร 9. พลอากาศตรี เพียร โตท่าโรง 10. นายอานนท์ ทับเที่ยง 11. นายปรเมศวร์ กุมารบุญ 12. พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์

ด้านกฎหมาย จำนวน 14 คน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ 2. นายประพันธุ์ คูณมี 3. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ 4. นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ 5. พลต ารวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร 6. พลโท ดร. พิเชษฐ คงศรี 7. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร 8. นายจิตรนรา นวรัตน์ 9. นายกฤษดา โรจนสุวรรณ 10. ดร.วิเชียร รุจิธ ารงกุล 11. ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ 12. พลโท สมชาย ชัยวณิชยา 13. พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ 14. พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง

ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 7 คน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ 2. นางสาวชวนชม กิจพันธ์ 3. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 4. นายณรงค์ เขียดเดช 5. รองศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร 6. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร. ดนุวศิน เจริญ 7. นายอารยะ ปรีชาเมตตา

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 21 คน

1. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ 3. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร 4. นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา 5. นายสยาม นิลวัฒน์ 6. นายทวีศักดิ์ บุตรตัน 7. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ 8. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 9. พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร 10. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช 11. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย 12. พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป 13. พลโท ดร. พร ภิเษก 14. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา 15. นายสมณ์ พรหมรส 16. ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ 17. พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ 18. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 19. ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค 21. ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล 

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 7 ก. และมาตรา 14/2 และตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 ข. และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และจะเชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อนำมากำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ต่อไป 

ทั้งนี้ ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัครฯ มายังคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ที่ ตู้ปณ. 45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง