คำสั่ง 'หัวหน้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน' แต่งตั้ง จนท. จับกุม-สั่งบุคคลรายงานตัว

คำสั่ง 'หัวหน้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน' แต่งตั้ง จนท. จับกุม-สั่งบุคคลรายงานตัว
16 ตุลาคม 2563
6,851

ประกาศคำสั่ง "หัวหน้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน" แต่งตั้ง จนท. จับกุม-สั่งบุคคลรายงานตัว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 5 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุม และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อ 3 และข้อ 4 จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี นายตำรวจสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตำรวจตรี หรือพนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นผู้มีอำนาจ ดังนี้

ข้อ 1 ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัว หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาและรายงานกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทราบโดยทันที

ข้อ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจหรือศาลอาญา เพื่อขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัว
ผู้ต้องสงสัย ตามมาตรา 11 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทราบโดยด่วน

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

160285685980

160285687589

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง