ข่าวจริง! 'สรรพากร' ยกเลิกใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี

ข่าวจริง! 'สรรพากร' ยกเลิกใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี
20 กันยายน 2563
6,208

กรมสรรพากร ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบกระดาษเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส้าเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยก้าหนดให้ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จากการเชื่อมโยง ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนวิธีการให้ผู้ประกอบการต้องคัดเอกสารดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกเลิกการใช้ส้าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นไปตามโครงการยกเลิกส้าเนาเอกสาร (No Copy) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DigitalTransformation) นอกจากนั นยังเป็นการอ้านวยความ

สะดวกรวดเร็ว และลดภาระลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและเดินหน้าเข้าสู่สรรพากร 4.0 อีกด้วย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส้านักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

160060709287

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง