โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง อธิบดีอัยการ-อัยการผู้เชี่ยวชาญ-อัยการจังหวัด 1,339 ราย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง อธิบดีอัยการ-อัยการผู้เชี่ยวชาญ-อัยการจังหวัด 1,339 ราย
10 กันยายน 2563
2,630

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้าย อธิบดีอัยการ-อัยการผู้เชี่ยวชาญ-อัยการจังหวัด-อัยการอาวุโส รวม 1,339 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๑,๓๓๙ ราย ดังนี้

1. นายอุทัย สินมา รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดียาเสพติด ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีแรงงานภาค ๓
2. นายธนพล จูฑะเตมีย์ อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดียาเสพติด
3. นายเปรมศักดิ์ พุ่มจันทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
4. ร้อยตำรวจโท ไกรยศ จันทร์เรืองรอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖)สำนักงานคดีแพ่งพระโขนง
5. นางปิยธิดา เจิมหรรษา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานอัยการสูงสุด
6. นายไกรสร เลี้ยงสมบูรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีอาญาตลิ่งชัน
7. นายนิธิรุจน์ พุทธิจิระพัชร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานอัยการสูงสุด
8. นายทรงกลด วารายานนท์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงาน
การบังคับคดี
9. นายปัญญา กี่สุขพันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๖ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๕

คลิกรายละเอียดทั้งหมด  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/205/T_0005.PDF

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ ๑๒๒๔ ถึงล าดับที่ ๑๓๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และล าดับที่ ๑ ลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๒๓๘ ลำดับที่ ๒๖๔ และลำดับที่ ๒๗๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง