โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 ราชบัณฑิต
3 กรกฎาคม 2563
581

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ราชบัณฑิต" ได้แก่ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สุกัญญา สุดบรรทัด, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

๑. นางสาวผาสุก พงษ์ไพจิตร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๒. นางสุกัญญา สุดบรรทัด เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๓. นางอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๔. นางชลดา เรืองรักษ์ลิขิต เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง สำนักศิลปกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

159375213193

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง