เฮ! 'เงินเยียวยา' กลุ่มเปราะบาง งวดแรกเตรียมรับเงินทีเดียว 2,000 บาท

เฮ! 'เงินเยียวยา' กลุ่มเปราะบาง งวดแรกเตรียมรับเงินทีเดียว 2,000 บาท

สรุปชัด! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกเริ่มจ่ายเดือน มิ.ย.นี้ 2,000 บาท อีกงวดจะจ่ายเดือนถัดไปอีก 1,000 บาท

จากมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อคนทุกกลุ่ม เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากที่สุด รัฐบาลจึงมีมาตรการช่วยเหลือ เป็นการมอบเงินเยียวยาเพื่อนำไปใช้จ่าย ที่ผ่านมามีทั้งช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง ที่ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด

ล่าสุดสำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และเด็กแรกเกิด รวมทั้งสิ้น 6,781,881 รายนั้น เพจไทยคู่ฟ้า ได้ระบุถึงรายละเอียดของการจ่ายเงินเยียวยาไว้ว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จะแบ่งการจ่ายเงินเยียวยาเป็น 2 รอบ ได้แก่ 

  • รอบที่ 1 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 2,000 บาท (รวมของเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63)
  • รอบที่ 2 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,000 บาท

ส่วนช่องทางการจ่ายเงินเยียวยาจะดำเนินการเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ซึ่งมีทั้งรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้สำหรับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้ ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ได้เงินเยียวยา 3,000 บาทนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) มาก่อน

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง