‘เยียวยาเกษตรกร’ เปิดหลักเกณฑ์อุทธรณ์ และโอกาสของ ‘เกษตรกร’ ที่ยังไม่ได้เงิน มีอะไรบ้าง

‘เยียวยาเกษตรกร’ เปิดหลักเกณฑ์อุทธรณ์ และโอกาสของ ‘เกษตรกร’ ที่ยังไม่ได้เงิน มีอะไรบ้าง
23 พฤษภาคม 2563
51,383

กระทรวงเกษตรฯ แนะ ยื่น อุทธรณ์ “เยียวยาเกษตรกร” ขยายเวลาถึง 5 มิถุนายน 2563 พร้อมอัดโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือ “เกษตรกร” ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือตกหล่น มีอะไรบ้าง

จากการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละ15,000 บาท โดยจ่ายให้เกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 2563) 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของโครงการทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้รายละเอียดถึงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร โดย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยรายละเอียดเอาไว้ดังนี้

159019519159

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตอบแล้ว 6 ข้อที่ประชาชนสงสัย 'เยียวยาเกษตรกร'

'www.เยียวยาเกษตรกร.com' อยากจ่าย แต่ ‘เกษตรกร’ กว่า 4 แสนราย ไม่แจ้งเลขบัญชี!

หลักเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจะต้องเริ่มจากการสำรวจทะเบียนเกษตรกร จากนายทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจะรวบรวมทะเบียนทั้งหมด เสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำทะเบียนเพื่อเสนอให้กระทรวงการคลัง และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดรายได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

เมื่อเงินที่ได้มาเป็นเงินกู้ การจัดการจึงต้องโปร่งใสตามระเบียนราชการ เสนอทั้งหมดเบื้องต้น 10 ล้านราย ตรวจสอบความซ้ำซ้อน เหลือ 8.33 ล้านราย เมื่อตรวจความมีตัวตนแล้ว และสศก.ได้นำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อน กรณีเกษตรกรอยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ และซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน  ดังนั้นจะเหลือตัวเลข 7.8 ล้านราย ที่ส่งให้กระทรวงการคลัง เหลือ 9 แสน - 1 ล้านราย

สำหรับในกรณีของเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองของระบบเยียวยาเกษตรกร สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

 • เกษตรอําเภอ
 • ประมงจังหวัด/อําเภอ ปศุสัตว์จังหวัด/อําเภอ
 • หม่อนไหม ภูมิภาค
 • สํานักงานอ้อยและน้ําตาลทราย ภูมิภาค
 • ยาสูบ
 • การยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาค
 • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

159019522524

โดยขั้นตอนหลักเกณฑ์การดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรนั้นมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. เกษตรกรเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ตามหน่วยงานที่ระบุข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
 3. ระบบจะจำแนกข้อมูล และส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 8 หน่วยงาน
 4. แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล
 5. ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 6. กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรระบบจะนำส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการพิจารณาเพื่อดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

ด้วยหลังจากที่เกษตรกรยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการอุทธรณ์เงินเยียวยาได้ที่ www.moac.go.th

นอกจากนั้น ในกลุ่มเกษตรกรทั้ง 7.8 ล้านราย ที่ลงทะเบียนก่อน 15 พฤษภาคม 2563  แต่ยังมีเกษตรกรบางรายไม่เคยมาทบทวนสิทธิ์ ทางภาครัฐจึง ให้ขึ้นทะเบียนใหม่ อีกประมาณเกือบ 1 ล้านราย และยังมีอีกกลุ่มที่ไม่มีการเพาะปลูก เพราะแล้ง ภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเช่นกัน กลุ่มนี้มีประมาณ 1 แสนคน และกลุ่มนี้จะได้รับหลังการตรวจสอบเอกสารเสร็จ รับทีเดียว 15,000 บาท

กรณีข้าราชการที่ทำการเกษตร ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นรองการใช้เงินกู้ ให้พิจารณาว่ากลุ่มนี้จะสามารถรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทระยะเวลา 3 เดือน หรือไม่ ส่วน กรณีพี่น้องเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่นายทะเบียนของของตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิถุนายนนี้

อีกทั้งภายหลังการเยียวยา กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอโครงการฟื้นฟูภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ให้ครม. พิจารณาอีกครั้ง โดยจะเป็นการดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาด 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง