ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน อีก 3 ปี

ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน อีก 3 ปี
12 พฤษภาคม 2563
425

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน อีก 3 ปี บรรเทาภาระภาษีและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 

มีสาระสำคัญคือ เป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560) สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ เนื่องจากปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อยู่แล้ว แต่หากกำหนดให้จัดเก็บภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชน จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาท นอกจากนี้ การขยายเวลาการยกเว้นภาษีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่อง 1)บรรเทาภาระภาษีให้วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2)เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและสามารพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต และ 3)สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนรวมตัวประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง