เช็คที่นี่! รวม 'สินเชื่อ' ธนาคารดอกเบี้ยต่ำ สู้ 'โควิด-19'

เช็คที่นี่! รวม 'สินเชื่อ' ธนาคารดอกเบี้ยต่ำ สู้ 'โควิด-19'
26 มีนาคม 2563 | โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
55,435

รวมมาให้แล้ว! ใครกำลังมองหา "สินเชื่อ" ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเติมสภาพคล่อง ฝ่าวิกฤติ "โควิด-19" แบงก์ไหน มีโปรอะไร เช็คได้เลยที่นี่

สถานการณ์ "โควิด-19" ที่มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อรายได้ ทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และมาตรการพักชำระหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว ยังมีส่วนของ "สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน)" รวมถึง "สินเชื่อพิเศษ" และ "สินเชื่อฉุกเฉิน" ที่แต่ละธนาคารทอยอยออกมาเพื่อประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้

กรุงเทพธุรกิจ รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

  •  ธนาคารออมสิน 

- โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สําหรับผู้มีอาชีพอิสระ) 

วงเงินกู้: รวม 20,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ "ผู้มีอาชีพอิสระ" ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนา (COVID-19) วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชําระคืน นานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชําระเงินกู้ 6 งวดแรก โดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: 

1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
3. สามารถติดต่อได้
4. ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
5. ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

โครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา)

วงเงิน: รวม 20,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดํารงชีวิต โดยสินเชื่อนี้ให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ "ผู้มีรายได้ประจํา" ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกัน สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ 

คุณสมบัติผู้กู้

1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
3. สามารถติดต่อได้
4. เป็นผู้มีรายได้ประจําแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สําหรับผู้มีอาชีพอิสระ) และ โครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา) จะเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการเข้าโครงการสินเชื่อดังกล่าว เริ่มลงทะเบียนแจ้งความจํานงใช้บริการ และกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น และเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

- โครงการธนาคารประชาชน

วงเงินกู้: ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินกู้ในครั้งนี้  วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย:

1. อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน (Flat Rate)

2. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: 

1. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. ผู้มีอาชีพอิสระหรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3. พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เงื่อนไข: ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ถึงวันที่ 30 .. 63 เริ่มอนุมัติ และจัดทำนิติกรรมสัญญาตั้งแต่ 1 มี.. - 31 ..63

รายละเอียดเพิ่มเติม: GSB เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

  •  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

โครงการ: ซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำ 2% 

วงเงิน: วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท/ราย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ 1% 

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: เอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

เงื่อนไข: วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 (เริ่มเบิกจ่ายเงินจากธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์

  •  ธนาคารเกียรตินาคิน 

โครงการ: โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)

วงเงิน: วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย: 2.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เงื่อนไข: ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ถึงวันที่ 30 ..63

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ธนาคารเกียรตินาคิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 
ธนาคารเกียรตินาคิน ประกาศ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ2% ช่วยลูกค้าสู้โควิด-19

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเติม คลิก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง