ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง
12 ธันวาคม 2562
1,132

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ คงเหลือจํานวน 8 คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง .. 2560 กรณี นางสาวภคอร จันทรคณา ได้ลาออกจากตําแหน่งโฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ และนายศยุน ชัยปัญญา ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคไทยศรีวิไลย์ .. 2561 ข้อ 29 (2)

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง .. 2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์คงเหลือ จํานวน 6 คน ได้แก่

1. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรค

2. พลโท อัศวิน รัชฎานนท์ รองหัวหน้าพรรค

3. นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรค

4. นายจํารูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรค

5. นางสาวชุติมา โชคอารีย์ เหรัญญิกพรรค

6. นายอธิวัฒน์ บุญชาติ รองโฆษกพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ 23 กันยายน .. 2562

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

นายทะเบียนพรรคการเมือง

157613705494

ขณะที่ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน์

157613707564

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยใหม่

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคทางเลือกใหม่

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคสุจริตชน (ชื่อเดิมพรรคพลังไทสร้างชาติ)

อ่านฉบับเต็มที่นี่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง