ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'อนุชา บูรพชัยศรี' นั่งเลขานุการรมว.ศธ.

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'อนุชา บูรพชัยศรี' นั่งเลขานุการรมว.ศธ.
3 ธันวาคม 2562
1,751

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "อนุชา บูรพชัยศรี" นั่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 1077/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 804/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เนื่องจาก นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง .. 2535

ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม .. 2562 เป็นต้นไป

ส่ง วันที่ 6 พฤศจิกายน .. 2562

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

157528967997

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง