โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคกก.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ชุดใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคกก.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ชุดใหม่
12 พฤศจิกายน 2562
6,864

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ(ชุดใหม่ )

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องจากทรงมีพระราชดำริว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
ตามหลักมนุษยธรรม

ทั้งนี้ เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ ชุดใหม่ ดังนี้

องค์ประธานที่ปรึกษา
1. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

องค์ประธานกรรมการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะกรรมการ

1. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานกรรมการ

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการ

3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ

4. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ

5. พลอากาศโท สมคิด สุขบาง รองประธานกรรมการ

6. พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองประธานกรรมการ

7. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ รองประธานกรรมการ

8. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ กรรมการ

9. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย กรรมการ

10. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ

11. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการ

12. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรรมการ

13. พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการ

14. พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์ กรรมการ

15. พลตรี ปริญญ รื่นภาควุฒิ กรรมการ

16. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

17. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

18. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

19. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

20. อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ

21. อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ

22. อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ

23. อธิบดีกรมอนามัย  กรรมการ

24. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

25. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

26. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

27. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ

28. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ

29. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กรรมการ

30. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรรมการ

31. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ

32. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรรมการ

33. นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตํารวจ กรรมการ

34. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ

35. นายนัทธี จิตสว่าง กรรมการ

36. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการและเลขานุการ

37. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

38. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

39. นางจิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง