'องค์กรSaveBCC' ออกแถลงการณ์ครั้งที่2 จี้ ผอ.ชั่วคราวลาออก

'องค์กรSaveBCC' ออกแถลงการณ์ครั้งที่2 จี้ ผอ.ชั่วคราวลาออก
4 กันยายน 2562
3,115

"องค์กร Save BCC" ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 2 เรียกร้องให้ ผอ.ชั่วคราวลาออก

องค์กร Save BCC ออกแถลงการณ์ครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากที่ “องค์กร Save Bcc “ซึ่งจัดตั้งโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้แก่ศิษย์เก่า, ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนปัจจุบันโดยมีวัตถุประสค์หลัก ในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของสถาบันที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 167 ปีได้ส่งมอบแถลงการณ์ฉบับที่ 1 แก่ประธานคณะกรรมการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มน.วิศาล มหชวโรจน์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ เรียกร้องให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะได้มีหนังสือถึงสภา

คริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ว่า ให้ผู้อำนวยการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่และชี้วการออกหนังสือพักงานนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่สภาคริสตจักรในประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกลับเพิกเฉยต่อคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ และมิได้มีช้อชี้แจงตอบสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน แต่อย่างใด เสมือนว่ไม่ให้ความสำคัญต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลโรงเรียนเอกชน

ดังนั้น องค์กร Save BCC จึงมีความจำเป็นต้องเรียนเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงและหรือเรื่องดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลในปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าข้อเท็จจริงจะได้ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่าการดำเนินการของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้มีคำสั่งพักงานนั้นมิชอบด้วยกฎหมายกลับมีคำสั่งออกมาใหม่โดยเป็นการโยกย้ายงานเพื่อการสอบสวน ทั้งที่ยังเป็นที่กังขาโดยระเบียบแล้วกระทำได้หรือไม่ เนื่องจากระเบียบเองได้ระบุว่า การโยกย้ายนั้นถือเป็นบทลงโทษ

แต่กรณีนี้ได้มีคำสั่งโยกย้ายในขณะที่การดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาโทษยังไม่แล้วเสร็จประกอบกับแม้จะได้มีการคัดค้านแล้วก็ตาม การสอบสวนก็ยังยืนยันจะกระทำโดยกลุ่มบุคคลที่ขาดความเป็นกลางและไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีสวนได้เสียข้อสังเกตการณ์ อีกทั้งต่อมาได้มีคำสั่งคาดโทษห้ามผู้ถูกกล่าวหาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณา ซึ่งเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามที่กฎหมายได้รับรองไว้การดำเนินการของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ไม่ชอบธรรมเหล่านี้ ขัดต่อมาตรฐานของกฎหมายหลายประการ กระทบต่อขวัญและกำลังใจของผู้มีส่วนได้เสีย จนไม่อาจไว้วางใจในกระบวนการได้การบริหารโรงเรียนโดยประธานคณะกรรมการบริหารที่ได้แต่งตั้งใหม่ขึ้นมานั้น พบว่าที่ผ่านมาได้มีการยับยั้งการเบิกรายจ่ายประจำอันเป็นประโยชน์แก่การเรียนจนเกิดความล่าข้าไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารว่างเด็กนักเรียน, ค่ายา, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครู, ค่าเช่าสนามฟุตบอล จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและยังสร้างความเดือนร้อนแก่ครูนักเรียน ผู้ปกครองเป็นวงกว้างโดยไม่เคยมีการอธิบาย หรือแจ้งถึงเหตุผลของการกระทำดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง

สำหรับประธานคณะกรรมการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเองก็มิได้ให้ความสำคัญหรือดำเนินการ ในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแต่กลับสนับสนุนการดำเนินการออกคำสั่งพักงานอันมิชอบด้วยกฎหมายตามที่กล่าวมาข้างต้นจนส่งผลให้โรงเรียนขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์บริหารงานโดยไมได้ยึดถือประโยชน์นักเรียนเป็นที่ตั้ง และไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น ครู พนักงาน รวมถึงนักเรียนด้วย

องค์กร Save BCC ตระหนักชัดว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงต่อนักเรียนคุณครูและสถาบันอันเป็นที่รักประกอบกับข้อเรียกร้องทั้ง 4 ประการ ไม่ได้รับการตอบสนองจึงขอยกระดับข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรมและเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียน

ดังนี้ 1.ขอให้รักษาการผู้อำนวยการ ดร. บรรจงชมฎวงศ์แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการลาออกจากการดำรงตำแหน่งรักษาการและผู้อำนวยการทันที

2.ขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมน.วิศาลมหชวโรจน์าออกจากทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทันที เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

3.ขอให้สภาคริสตจักรในประเทศไทย ดำเนินการเปลี่ยนประธานกรรมการสอบสวน ที่ไม่เป็นกลางทันที เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม

4.ขอให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนให้ถ่วงดุลโดยมีผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง

5.ขอให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยยกเลิกคำสั่งโอนย้ายที่ไม่เป็นธรรม และให้ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมและเข้าสู่การแสวงหาความจริงอย่างเป็นธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและการพัฒนานักเรียน สามารถดำเนินได้ต่อไป

หากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และสภาคริสตจักรในประเทศไทย ไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง องค์กร Save BCC ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้แถลงการณ์นี้ จะถือว่าเป็นการเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ทางองค์กร#SaveBCC ได้มีการเตรียมที่จะจัดกิจกรรม โดยให้ตัวแทนครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ร่วมตัวกันแต่งชุดดำ ภายใต้ชื่อกิจกรรม”อังคารนี้ รักเท่าไหน แต่งดำเท่านั้น” เพื่อมอบแถลงการณ์ดังกล่าวให้ ดร.บรรจง

69340297_119707796063989_7678760226501165056_n

69739331_119707822730653_7873159839411601408_n

69549483_119707862730649_4198141987070672896_n

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-สช. ออกคำสั่งให้ 'ผอ.กรุงเทพคริสเตียน' กลับเข้าทำงาน
-รักษาการณ์ ผอ.กรุงเทพคริสเตียน คนใหม่ สั่งปิดโรงเรียนในวันพรุ่งนี้
-แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' เหตุพักงานผอ.กรุงเทพคริสเตียน
-ถอดบทเรียน กรุงเทพคริสเตียน | กันต์ เอี่ยมอินทรา

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง