ครม.ตั้ง 'พล.อ.ชัยชาญ' เป็นผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ไฟใต้

ครม.ตั้ง 'พล.อ.ชัยชาญ' เป็นผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ไฟใต้
3 กันยายน 2562
1,228

ครม.แต่งตั้ง "พล.อ.ชัยชาญ" เป็นผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอกจำลอง คุณสงค์ เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.ปราการ ชลยุทธ พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาค พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม นายจำนัล เหมือนดำ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การแก้ปัญหามีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเชื่อมโยงงานให้เกิดการ บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภาคใต้ ในประเด็นด้านความมั่นคง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รายงานปัญหาอุปสรรคตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัตช์ ที่ไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงคมนาคมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ราย ประกอบด้วย

1.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง แทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง
2.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง
3.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ
4.นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ
5.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ
6.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง
7.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง