ประกาศในราชกิจจาฯ 'เจ้าหนี้' ทวงถามลูกหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

ประกาศในราชกิจจาฯ 'เจ้าหนี้' ทวงถามลูกหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

ประกาศในราชกิจจาฯ "เจ้าหนี้" ทวงถามลูกหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง มีผลบังคับใช้ในอีก 90 วันนับจากประกาศ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (9) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3 ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบ การทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

ประกาศ
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

0b9e8d21eb91025599486f5c7c04a6d1