ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ 'พรรคอนาคตใหม่' แก้เครื่องหมาย-สีตัวอักษร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ 'พรรคอนาคตใหม่' แก้เครื่องหมาย-สีตัวอักษร
6 มิถุนายน 2562
48,521

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคอนาคตใหม่" แก้เครื่องหมาย-สีตัวอักษร

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตใหม ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ จํานวน 17 คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 โดยแก้ไขเพิ่มเติม

โดยในข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 5 และให้ใช้

ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 5 เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว และมีเส้นสีขาวพาดทางด้านซ้ายของสามเหลี่ยมจากมุมหนึ่งมายังอีกมุมหนึ่ง มีตัวอักษรคําว่า “พรรคอนาคตใหม่” ซึ่งเป็นชื่อพรรคปรากฏอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมดังกล่าว โดยใช้สีส้มเป็นสีของสามเหลี่ยม และใช้สีน้ำเงินเป็นสีของตัวอักษร"

สำหรับข้อ 5 ตามระเบียบเดีม ระบุว่า "เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว และมีเส้นสีขาวพาดทางด้านซ้ายของสามเหลี่ยมจากมุมหนึ่งมายังอีกมุมหนึ่ง มีตัวอักษรคําว่า “อนาคตใหม่” ซึ่งเป็นชื่อพรรคปรากฏอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมดังกล่าว โดยใช้สีส้มเป็นสีของสามเหลี่ยมและตัวอักษร"

_ERT6603

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/042/T_0076.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง