GPSC - ถือ

GPSC - ถือ
20 สิงหาคม 2562 | โดย บล.เคจีไอฯ
884

การเพิ่มทุนเป็ นไปตามแผน

Event

ประชุมนักวิเคราะห์

Impact

กำลังอยู่ระหว่างเตรียมเพิ่มทุน และ delist หุ้น GLOW

ผู้ถือหุ้นของ GLOW Energy (GLOW.BK/GLOW TB)* มีมติเห็นชอบให้ delist หุ้น GLOW ออกจากตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไป GPSC ก็จะยื่นขอทำ tender offer (หุ้นที่เหลืออีก 4.75%) และ delist หุ้น GLOW ภายในสิ้นปีนี้ ในสัปดาห์หน้า GPSC จะจัดประชุม EGM เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน (right offering) ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ บริษัทก็จะกำหนดช่วงจองซื้อหุ้นในวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 ที่ราคา 56 บาท/หุ้น ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม: 0.8819 หุ้นใหม่ โดยบริษัทจะใช้เม็ดเงินที่ระดมได้จาก
การขายหุ้นใหม่ (7.4 พันล้านบาท) เพื่อชำระคืนเงินกู้ bridge loan ซึ่งเราคาดว่าหลังเพิ่มทุนแล้วสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของ GPSC จะลดลงจาก 5.2x เหลือแค่ 1.0x

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2562-63 ขึ้นอีก 18-89% เพื่อสะท้อนผลของการซื้อ GLOW

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2562-64 ขึ้นอีก 17.7%/71.8%/86.6% เพื่อสะท้อนถึงการซื้อหุ้น GLOW 95.25% นอกจากนี้ เรายังได้รวมค่าใช้จ่าย amortization รายปี ที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่าเหมาะสมของสัญญา purchase price allocation (PPA) และได้รวมผลของอานิสงส์ที่เกิดจาก synergy (Figure 3) เข้าไว้ในประมาณการกำไรของเราแล้วด้วย

คาดว่าจะได้อานิสงส์จาก Quick-win synergy ในระยะสั้น

เราคาดว่าจะเริ่มเห็นอานิสงส์จาก synergy เกิดกับ GPSC ในปี 2563 และคาดว่าบริษัทจะได้อานิสงส์เต็มที่ในปี 2567 (คาดว่า EBITDA ในปี 2563-67 จะอยู่ในช่วง 300 -1,600 ล้านบาท (Figure 3)) ในขณะเดียวกัน เราคาดว่าประมาณ 90% ของอานิสงส์ที่เกิดจาก synergy จะมาจากด้านการดำเนินงาน และซ่อมบำรุง เราคิดว่าอานิสงส์ในระยะสั้นจะมาจากการรวมระบบท่อส่งไอน้ำระหว่าง CUP-1,CUP-3 และ GSPP2&3 (Figure 4) โดยไม่ต้องมีการปิ ดระบบ ในขณะที่อานิสงส์ในระยะยาวจะมาจากการรวมระบบ
ไฟฟ้าในพื้นที่มาบตาพุด

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ถือ และขยับไปใช้ราคาเป้าหมาย DCF กลางปี 2563 ที่ 73.0 บาท (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธ์ิ RO เต็ม 100%) เราแนะนำให้ผู้ที่ถือหุ้น GPSC ใช้สิทธ์ิจองซื้อหุ้นใหม่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกกระทบจาก dilution และราคาจองซื้อที่ 56 บาทก็ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งจากราคาปิดล่าสุดที่ 70.25 บาท คิดเป็นราคา 63.40 บาทภายหลังจากการใช้สิทธ์ิเพิ่มทุน โดยยังเหลือ upside อีกถึง 14.8% ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธ์ิจองซื้อหุ้นเต็มสิทธิ์

Risks

ความล่าช้าในการจัดสรรกำลังการผลิตใหม่, การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการ, โรงไฟฟ้าหยุดผลิตไฟฟ้า, และความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: