ก.ล.ต. เตรียมลงนาม MOU กับ ก.ล.ต. กัมพูชา เพื่อร่วมผลักดันการระดมทุนระหว่างประเทศ

ก.ล.ต. เตรียมลงนาม MOU กับ ก.ล.ต. กัมพูชา เพื่อร่วมผลักดันการระดมทุนระหว่างประเทศ

ก.ล.ต. ไทยหารือก.ล.ต. กัมพูชา เตรียมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกันในการผลักดันให้เกิดการระดมทุนระหว่างประเทศ ซึ่ง MOU ฉบับใหม่นี้จะเพิ่มเติมจากฉบับปัจจุบันที่ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2557 และพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าตนเองเข้าพบหารือกับ H.E. Mr. Sou Socheat, Director General of Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC) พร้อมด้วยนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้หารือแนวทางความร่วมมือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียนหลักทรัพย์ข้ามประเทศ/ การจดทะเบียนพร้อมกันทั้งสองตลาด (cross/ dual listing) และการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) เพื่อผลักดันให้เกิดการระดมทุนผ่านตลาดทุนทั้งในไทยและกัมพูชาได้สำเร็จเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานจะยกระดับความร่วมมือด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการผลักดันให้เกิด cross/ dual listing และ DR ระหว่างกัน เพื่อให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทั้งจากกัมพูชาและไทยต่างสามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในอีกประเทศหนึ่งได้ ซึ่งจะช่วยให้กิจการสามารถระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจและเสริมสภาพคล่องของตนเอง รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งจะเป็นการขยายความกว้างและลึกของตลาดทุนทั้งสองประเทศ โดย MOU ดังกล่าวจะเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือที่เพิ่มเติมจากฉบับปัจจุบันที่ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2557

“MOU ที่จะลงนามนี้ จะครอบคลุมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน และการจัดทำแนวทางสำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประเทศที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ โดยทั้งสองหน่วยงานคาดว่าจะมีการลงนามใน MOU ฉบับใหม่ ในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองหน่วยงาน นอกจากนี้ ผู้แทนจากธนาคารโลกประจำประเทศไทยที่ได้ร่วมหารือกับ ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. กัมพูชา ด้วยนั้น ได้แสดงความสนใจที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านตลาดทุนแบบข้ามพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ”


นางสาวรื่นวดี กล่าวว่าต่อว่าการหารือในครั้งนี้ ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. กัมพูชา ยังได้เห็นพ้องต้องกันที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกันผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (capacity building) ในด้านการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การกำกับดูแลกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเตรียมการเข้าประเมินเป็นสมาชิกของ IOSCO ของ SECC อีกด้วย โดยสามารถจัดได้หลายรูปแบบการเรียนรู้ อาทิ การจัดสัมมนาในกัมพูชาหรือในไทย การศึกษาดูงานในไทย (study visit) การรับบุคลากรของกัมพูชามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน (secondment) เพื่อได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง (on-the-job training) หรือการส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนของสำนักงานไปให้คำปรึกษาในกัมพูชา เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังได้ยืนยันความตั้งใจที่จะร่วมมือกันต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นต่อไป