ปชช. 'ไม่ค่อยคาดหวัง' ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่

ปชช. 'ไม่ค่อยคาดหวัง' ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่
27 กรกฎาคม 2562
2,085

กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1) ด้านการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ไม่ค่อยคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ อยากให้แก้ 5 ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,176 คน พบว่ากรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,176 คน พบว่า


ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1) เฉลี่ยในภาพรวม 4.52คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (4.80 คะแนน) รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(4.67 คะแนน) และด้านเศรษฐกิจ (4.18 คะแนน) เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข(6.58 คะแนน)

ส่วนตัวชี้วัด ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.37 คะแนน) และตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือด้านศักยภาพของคนไทย (5.08 คะแนน) 
ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 41.5 ระบุว่า ค่อนข้างคาดหวังถึงคาดหวังมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)ขณะที่ร้อยละ 58.5 ระบุว่า ไม่ค่อยคาดหวังถึงไม่คาดหวังเลย


ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ 2/1 แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดร้อยละ 75.9 คือ ปัญหาค่าครองชีพของแพงรองลงมาร้อยละ 61.3 คือปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและร้อยละ 50.8 คือปัญหาภัยแล้ง

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้


1.ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)


1)ด้านการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 6.58

2) ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาครัฐ  (ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นประโยชน์) 4.45

3)ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 4.34

4) ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 3.85


ความเชื่อมั่นด้านการเมือง (เฉลี่ยรวม) 4.80


5) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.37

6) ด้านความรักและสามัคคีของคนในชาติ4.76

7) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (โจรกรรม ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกายภัยจราจร อาหารปนเปื้อนและมลพิษ)4.41

8) ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย (ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและความเท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย)4.12

ความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (เฉลี่ยรวม)4.67


9)  ด้านศักยภาพของคนไทย(การศึกษาสุขภาพความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์มีวินัยพัฒนาได้)5.08

10) ด้านภาพลักษณ์ต่อ นานาประเทศทั่วโลก4.59

11) ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน (ด้านการผลิต เป็นแหล่งท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน)4.50

12) ด้านฐานะการเงินของประเทศ (เงินคงคลัง หนี้ของประเทศ ทุนสำรองระหว่างประเทศ)3.55

13) ด้านสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ (รายได้เพียงพอกับรายจ่าย การมีงานทำ การกินดีอยู่ดี)3.20

ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ (เฉลี่ยรวม) 4.18

เฉลี่ยรวมทุกด้าน4.52

2.ความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่

ค่อนข้างคาดหวังถึงคาดหวังมาก ร้อยละ 41.5

(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างคาดหวัง ร้อยละ 27.9  และคาดหวังมาก ร้อยละ 13.6)

ไม่ค่อยคาดหวังถึงไม่คาดหวังเลย ร้อยละ 58.5

(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยคาดหวังร้อยละ31.9  และไม่คาดหวังเลย ร้อยละ 26.7)

3.เรื่องที่อยากให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดต่อจากนี้ไป 5 อันดับแรก คือ


ปัญหาค่าครองชีพของแพง ร้อยละ 75.9

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ร้อยละ 61.3

ปัญหาภัยแล้ง ร้อยละ 50.8

ปัญหายาเสพติดอาชญากรรม ร้อยละ 48.3

ปัญหาคอร์รัปชั่น ร้อยละ 37.2

38526

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง