ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สิน ได้รับยกเว้นจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สิน ได้รับยกเว้นจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6 วรรคหนึ่ง และมาตรา8 (12) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สิน ได้รับยกเว้นจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สิน ได้รับยกเว้นจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สิน ได้รับยกเว้นจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง