คำสั่ง คสช.ยืดอายุ บอร์ด กสทช. แถมอายุ 70 ปีนั่งต่อไปได้

คำสั่ง คสช.ยืดอายุ บอร์ด กสทช. แถมอายุ 70 ปีนั่งต่อไปได้
13 มิถุนายน 2562
5,975

คำสั่ง คสช.ยืดอายุ บอร์ด กสทช. แถมอายุ 70 ปีนั่งต่อไปได้

ในคำสั่งดังกล่าว สรุปได้ว่า ข้อ 1 ให้ระงับกำรสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนำคมแห่งชาติ ไว้ก่อนจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจำยเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใช้บังคับ หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 2 ในกรณีที่กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนำคมแห่งชำติตามข้อ ๑ ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น

ข้อ 3 ในกรณีที่กรรมการกิจกำรกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งเพรำะเหตุอื่นนอกจากพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ตามข้อ ๒ ให้คณะกรรมกำรกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการกิจกำรกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เท่าที่เหลืออยู่และให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชำติ เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับกรรมการกสทช.ที่อายุใกล้ถึง 70 ปี คือ นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ โดยปัจจุบันอายุ 69 ปี

12423

12424

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง