ไฟเขียวขยายระยะเวลาลดภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด

ไฟเขียวขยายระยะเวลาลดภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด
14 พฤษภาคม 2562
4,745

ครม.ไฟเขียวขยายระยะเวลาลดภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด ต่อไปอีก 10 ปี โดยให้เริ่มยื่นลดภาษีได้ถึงปี 2563 คาดสูญรายได้ 4 ล้านบาทแต่เพิ่มการลงทุนชายแดนมากขึ้น

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการขยายเวลาการจดแจ้งการขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับการประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด โดยกำหนดให้มีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา 20 % เหลือ 10 % เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกำไรสุทธิจากรายได้ที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือการให้บริการและมีการใช้บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ได้จดแจ้งการขอใช้สิทธิการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าจะสูญเสียภาษี 4 ล้านบาท แต่จะช่วยส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีการผลิตสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: