ส.รับสร้างบ้านเซ็น 4 สถาบัน ดันนวัตกรรมหนุนโตยั่งยืน

ส.รับสร้างบ้านเซ็น 4 สถาบัน ดันนวัตกรรมหนุนโตยั่งยืน
6 พฤษภาคม 2562
19,450

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐานบุคลากรในสายอาชีพก่อสร้าง ตามกรอบแนวคิด “HBA โมเดลความยั่งยืน” ผ่านพันธมิตร ล่าสุดลงนาม 4 สถาบันอุดมศึกษา สานความร่วมมือระยะยาว เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(Home Builder Association : HBA)เปิดเผยว่า สมาคมฯยังคงมุ่งส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านและมวลสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า การบริการให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการรับสร้างบ้านนั้นดำเนินการทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ โดยยึดกรอบแนวคิด“HBAโมเดลความยั่งยืน” ที่ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพกับทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านAlliance Partners

ล่าสุด ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา4แห่ง คือ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (บางนา) โดยการลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกด้าน มีขอบข่ายความร่วมมือ ได้แก่

การให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการดำเนินการก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน ,การให้ความร่วมมือดำเนินการวิจัย ด้านการดำเนินการก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน,การให้ความร่วมมือในการจัดสัมมนา ด้านการดำเนินงานก่อสร้างและการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน,การให้ความร่วมมือในการเอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อการเรียนการสอน ด้านการดำเนินการก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมรับสร้างบ้าน

“การลงนามครั้งนี้ เราหวังสานความร่วมมือระยะยาว เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน หนุนยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”นางศิริพร กล่าวและว่า

การลงนามระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง4แห่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ บุคลากร และในที่สุดก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านอีกทางหนึ่งด้วย โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสถาบันการศึกษานั้นเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพการก่อสร้างให้กับธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: